پاشویه ۶

ما چه‌کار داریم به دامنِ شما! سربه‌زیری، وصیّتِ آقامان بود. حالا هم که حالمان خوش نشده هنوز، شوفرِ مریض‌خانه را خبر کرده‌ای!
بیا از نو معاینه کن. سرِ صبر…

پاشویه
فهرست