پاشویه ۲۳

اگر رختِ خدايی برِ ما بود، دو خط هم گوشهٔ کتاب می‌نوشتيم رفتن، معصيت است؛ و هُم لايَدرِکون… يا هرچی.

پاشویه
فهرست