پاشویه ۲۰

حالا آقاجانِ ما یک شِکری خورده، گفته اسبابِ ریشِ مردِ بالغ بمالید به فلانتان، بچه کچل نمی‌شود. بالغ‌تر از ما نبود؟
نه اینکه طوری شده باشد؛ ولی از سرِ صبح که فرمودید با صورت‌تراشِ ما غفلتاً زده‌اید مشارالیه را بریده‌اید، این کپّـهٔ محاسنمان زق‌زق می‌کند. بوی شنبلیله گرفته مشام‌مان.

پاشویه
فهرست