پاشویه ۱۵

تصدّقِ آن غمزهٔ باحیای گوشهٔ چارقدت. رَخت اگر برمان نیست، به‌سببِ طهارتِ بدعافیتِ شبانه‌ست. آبِ گرمابه جوش بود… تمامِ بساط‌مان تاول زد تا آب‌کشیدیم. فکرِ آرد کن.

پاشویه
فهرست