پاشویه ۱۱

کمرمان بزند این طاعتِ اولِ وقتِ به‌جماعت و غفیلهٔ مستحبِ محضِ مغفرت. خواستیم کفارهٔ مِی‌خوارگی‌های بی‌حساب، دو رکعت فریضه‌ ادا کنیم، قربةالی‌اللـه… قدقامت‌مان شد فکرِ شما. پس‌افتادیم از پیش‌نمازِ مسجد.
از نمازِ تبارِ سجاده، یک سلام مانده، از طاعتِ ما، مانده چشم‌هایت.

پاشویه
فهرست