ردشده ۲

چه‌می‌دانی چه آشوبم. چه‌می‌دانی چه چنگی می‌کِشی به کنجِ دلم، وقتی با شوهرت می‌آیی و سرخوش درمی‌آیی که چشمتان به حیاطِ ما باشد. نیستیم آخرِ هفته.

ردشده
فهرست