دیگران ۴

می‌گن رطيل که می‌زنه، می‌ره سردرِ خونه می‌شينه، وقتی جسدِ بادکردهٔ شکارشو می‌برن شروع می‌کنه آوازخوندن. نه که اين‌بابا رطيل باشه؛ نه. منظورم اين يه تيکه نيش‌زدنه نيست؛ اون يه تيکه‌ آوازخوندنشه.

کیمیایی، مسعود، جسدهای شیشه‌ای (تهران: اختران، ۱۳۸۷)، ص ۲۶۹

دیگران
فهرست