دیگران ۱

وقتی فيلم می‌سازيد، ممکن است ايده‌هايی يک روزِ سه‌شنبه به‌سراغتان بيايند، ايده‌هايی هم هستند که شايد سه‌ ماهِ بعد بيايند و جایشان در داستان هم پيش از ايده‌هايی باشد که آن روز سه‌شنبه به‌سراغتان آمده [بود]؛ ولی مهم نيست.

«در حال‌وهوای روشن آزادی»، [گفت‌وگو با ديويد لينچ]، مجله‌ی فيلم، ۲۸۶ (خرداد ۱۳۸۱)، ص ۶۵

دیگران
فهرست