تکه فیلم‌نامه ۸

– می‌دونم تو دستِ بزن داری؛
ولی ديگه نزن.

گوزن‌ها (مسعود کيميايی)، ۱۳۵۵

فهرست