تکه فیلم‌نامه ۷

– برق رفت…
به‌دلت بد نيار.
وضعِ ما روشنه.

سوته‌دلان (علی حاتمی)، ۱۳۵۵

تکه فیلم‌نامه
فهرست