تکه فیلم‌نامه ۶

– در تاريخِ ادبياتِ خط… عجب استادهايی داشتيم آقا.
حاج‌حسنِ خوش​نويس؛
مش‌تقیِ خوش​نويس؛
کربلايی رضای خوش​نويس؛
ميرزا ايرجِ خوش​نويس؛
ميرزا ايرج…
ميرزا ايرج آقا…

– جسارتم را می‌بخشيد آقا. ميرزا ايرج نبايستی باشد.
ايرج‌ميرزاست.

خواستگار (علی حاتمی)، ۱۳۵۱

فهرست