تکه فیلم‌نامه ۴

– چوبِ دار و منبر را از یک‌درخت می‌سازند. عذرِ بخت نیست شوربختی.
تقدیر… بهانهٔ دستِ بدبخت‌هاست.
و الا ما با هم آمدیم.

حاجی واشنگتن (علی حاتمی)، ۱۳۶۱

فهرست