تکه فیلم‌نامه ۲

– اسباب‌ختم:
قاب‌قدحِ مرغی؛
گلاب‌پاشِ بلور؛
سفرهٔ ترمه؛
طاقه‌شال؛
جاقرآنی شصت‌پاره؛
ديگِ هفت‌منی و سه‌منی؛
پاتيلِ خورشتی؛
آب‌گردون، آب‌کش، کف‌گير و ملاقه؛
جارِ زمينی، هوايی، سه‌شاخه، تک‌پايه، بلور، ورشويی؛
شمعدون؛
روميزی چلوار؛
زيرسيگاری؛
دَبیتِ سياه؛
کتيبه؛
لاله؛
بخاری: ده تا؛
ميوه‌خوریِ پَرطاوسی، پايه‌دار، بلوری: شيش تا؛
مسقطی‌خوریِ پايه‌جاری: پنج دست؛
جاتخم‌مرغی: چهل تا؛
تُنگِ دوغ تراش‌دار، ساده، الوان، مختلط: بيست تا؛
بشقابِ تخت، ساده، گل‌سرخی، گندمی، حاشيه‌سياه، لب‌طلايی، حاشيه‌آبی، مختلط: صد تا؛
ديسِ ماهی بزرگ: دو تا؛
آب‌گرد: دوازده تا؛
وزيری، دوری: دوازده تا؛
کاردوچنگال دسته‌استخونی: دو دست؛
آلپاکا: سه دست؛
نمک‌پاش: بيست تا؛
خورشتیِ گل‌سرخی: بيست‌وپنج تا؛
سفرهٔ چاهارمتریِ چلوار: دو تا؛
سفرهٔ پنج‌متریِ کتون: دو تا؛
قوری؛
قوریِ منقلی؛
قاشقِ چايی‌خوریِ صورت‌شاهی: دو دست؛
سينیِ نوربلين: دو تا؛
ورشو مغزسفيد: چاهار تا؛
حاج‌ممدَسَنی: چاهار تا؛
آفتابه‌لگن: یه دست؛
گيلاسِ شربت‌خوری با انگارهٔ ورشو: شيش دست؛
استکانِ چايی‌خوری با انگارهٔ نقره: هفت دست؛
سماورِ برنجیِ مسوار، روسی، مارک‌دارِ نيکلا: چاهار تا؛
قندونِ دردارِ ورشو: هشت تا؛
قندگير: هشت تا؛
گلدونِ دهنه‌اژدری: بيست‌وپنج تا؛
ميرزاخوری؛
دوسکومی؛
خُنچه؛
فرشِ کرمانِ زمينه‌لاکی، قاب‌قرآنی، سه‌وچار؛
دوازده تخته قاليچهٔ قمی، جفت، عکس‌دار، ديوارکوب؛
کناره: شصت متر؛
عسلی: بيست‌وپنج تا؛
لهستانی: صد تا؛
الوارِ تخته‌حوض.

سوته‌دلان (علی حاتمی)، ۱۳۵۵

فهرست