تکه فیلم‌نامه ۱۰

– رو تمبکِ بی‌پوست، همه شیرِخدان.

رئیس (مسعود کیمیایی)، ۱۳۸۵

تکه فیلم‌نامه
فهرست