تکه شعر ۹

حلقه‌ای بر در بزن
گر درنيايی هم رواست

(عطار)

تکه شعر
فهرست