تکه شعر ۸

توبه ز گناهی
که جزايش اين است

(عراقی)

تکه شعر
فهرست