تکه شعر ۷

گر اجابت کنی
و گر نکنی…
چارهٔ من دعاست
می‌خوانم

(سعدی)

تکه شعر
فهرست