تکه شعر ۵

سزد که مرغِ شب آید به بامم و
تو نيايی

(معينی کرمانشاهی)

تکه شعر
فهرست