تکه شعر ۴

يا دل مده
يا ترکِ سر کن

(ملک‌الشعرای بهار)

تکه شعر
فهرست