تکه شعر ۳

از جورِ تو جان رفت…
تو مانی و دلم

(خاقانی)

تکه شعر
فهرست