تکه شعر ۲

با من
تو چنان نه‌ای که بودی…
من هم

(هاتف اصفهانی)

تکه شعر
فهرست