تکه شعر ۱

حديثِ هولِ قيامت که گفت واعظِ شهر
کنايتی‌ست
که از روزگارِ هجران گفت

(حافظ)

تکه شعر
فهرست