تکه شعر ۱۱

اين در به‌صبرکوفتن
از دردِ بی‌کسی‌ست

(احمد شاملو)

تکه شعر
فهرست