تکه شعر ۱۰

حديثِ بوسه رها کن
دريغ…
نامِ تو باشد که بر زبانی رفت

(اوحدی)

 

[حالا هی بگو بینِ ما هیچی نیست، فقط رفته بودیم تئاتر.]

تکه شعر
فهرست