بهاریه ۱۳۹۵

دل‌باخته را خوفِ وفای زمستان نیست. تقریرِ بدخطِ تقدیرِ ما اگر هنوز بر مدارِ هجران است، زمستان، کم دلبری نداشت که گِله کنیم.
یا مقلب القلوب… حالِ خوب را نصیب کن؛ سختی و بلا و آفت از زمین و آسمانِ مُلک و مملکت به‌دور دار؛ جانِ خسته را امید باش؛ این گذارِ عمر را… بهار کن.

هر روزتان بهار.

بهاریه
فهرست