بهاریه ۱۳۹۲

باز روزگارمان کش‌آمده‌ تا سنّت سفره‌های شکلِ هم، بوی تاید و ریکا، سبزه‌های زورکی. کش‌آمده تا تفرعنِ بهار.
بهار، حضورِ توست. بودنِ توست.* تو به‌علاوهٔ گوجه‌سبزها.

* مارگوت بیکل

بهاریه
فهرست