بهاریه ۱۳۹۰

اين زورِ پشتِ عقربه‌ها، روزگارِ ماست. گاهیش خاطره‌ست، درد است، عا‌شقی‌ست؛ گاهيش روزِ نوست. نوروزتان به خير.
کلاغِ قصه‌ٔ امسالتان عاقبت‌به‌خير.

بهاریه
فهرست