بهاریه ۱۳۸۷

بهار، بهانه است برای تازه‌ترشدن. شُکرِ ربِ رحیم که گردونِ نامراد، لَختی به‌مراد گشت و دولتیِ سرِ بهار، بختمان گشود. نو شد روزمان به‌مبارکی.

بهار روزگارتان بی‌زوال.

بهاریه
فهرست